Disclaimer BBLine.nl

De Boten Boer (Kamer van Koophandel: 59814063), hierna te noemen BotenBoer, verleent u hierbij toegang tot botenboer.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

BotenBoer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

BotenBoer spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BotenBoer.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met BotenBoer.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BotenBoer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Acties gelden zolang de voorraad strekt of zoals schriftelijk vastgelegd in de koopovereenkomst. 1 actie is toepasbaar. Facebookacties staan los van betrokkenheid van Facebook en kunnen worden herroepen door De BotenBoer. Uitslagen/trekkingen kunnen worden herzien en daar kan niet over worden gecorrespondeerd.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BotenBoer en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BotenBoer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.