Algemene Voorwaarden

1 Algemeen

Algra Watersport

info@bbline.nl

KVK:83852433

Algra watersport hierna genoemd: BBLine.nl

BBLine.nl houdt zich bezig met eigen import en bouw van BBLine rubberboten, verkoop van rubberboten, buitenboordmotoren en aanverwante watersportartikelen.

2 Aanbod en aanvaarding

Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Alle aanbiedingen, via welk informatiemedium dan ook, zijn slechts bindend indien deze door BBLine.nl schriftelijk zijn bevestigd. Een overeenkomst komt tot stand wanneer BBLine.nl binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt middels factuur, of met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen. Maatwerk en of speciale aanbieding (korting) dan de oorspronkelijke prijs is direct bindend. Speciaal voor u bestelde (motoren + boten)/aangepaste artikelen, kunnen na het sluiten van de koopovereenkomst niet meer geannuleerd worden als verkoper deze reeds in bestelling heeft geplaatst.

 

3 Prijs

Als prijs geldt hetgeen tussen partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van de aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is BBLine.nl gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig aan te passen, voor zover deze verhoging niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is. BBLine.nl is zonder aankondiging vooraf gerechtigd op de site vermelde prijzen aan te passen. De op de website vermelde prijzen zijn ten alle tijde incl. btw, tenzij anders is overeengekomen.

 

4 Levering

Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient de bij de (af)levering aanwezige beschadigingen/tekorten uiterlijk binnen 14 dagen na levering rechtstreeks schriftelijk bij BBLine.nl te melden. Bij niet tijdige melding is BBLine.nl gerechtigd het gereclameerde niet in behandeling te nemen. De door BBLine.nl gehanteerde leveringstermijnen gaan in op het moment dat alle benodigde vergunningen, machtigingen of vooruitbetalingen zijn ontvangen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de gehanteerde termijnen niet te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient BBLine.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld. BBLine.nl is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien de opdrachtgever in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever als gevolg van overmacht niet kan afnemen, onverminderd het recht van BBLine.nl de koopprijs en/of schadevergoeding te kunnen eisen.  

 

5 Overmacht

Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht niet mogelijk, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of omstandigheden welke BBLine.nl niet kunnen worden aangerekend welke niet voorzienbaar waren bij het aangaan van de overeenkomst, heeft BBLine.nl het recht zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst onverbindend te verklaren. Onder overmacht valt onder meer: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, werkstakingen, oorlog, oproer, het intrekken of vervallen van de vergunningen en verder de in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van BBLine.nl vallen.

 

6 Aansprakelijkheid

BBLine.nl is nimmer aansprakelijk voor schaden ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld van BBLine.nl wordt aangetoond. Indien BBLine.nl onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag. BBLine.nl is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals bedrijfsstoringen en inkomstenderving door welke oorzaak dan ook ontstaan. BBLine.nl is nooit aansprakelijk voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de andere partij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

Producten van BBLine.nl dienen echter alleen als recreatief gebruik te worden toegepast en gebruikt waar het voor bedoeld is. Gebruik voor zakelijk doeleinden dienen vooraf duidelijk te zijn vermeld en in overeenstemming worden vastgelegd met BBLine.nl.

 

7 Eigendomsvoorbehoud

Alle door BBLine.nl geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indien de koopprijs niet tijdig is voldaan is BBLine.nl gerechtigd de goederen tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van BBLine.nl op vergoeding van gemaakt kosten en verdere vergoeding van schade indien aanwezig, hieronder vallen ook de bevestigde bestelling/ orders die worden geannuleerd. Opdrachtgever machtigt BBLine.nl om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen. Op eerste verzoek van BBLine.nl dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen of de goederen retour te zenden. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

8 Garantie

Garantie dient vooraf , dan wel binnen 14 dagen na ontvangst product, geregistreerd te worden via de website met vermelding van het CIN/WIN nummer. Blijft garantie registratie in gebreke dan kan er geen aanspraak op garantie worden gemaakt. Dit is ter voorkomen van voertuigcriminaliteit op Europees niveau.  BBLine.nl verleent 2 jaar garantie op geleverde nieuwe rubberboten t.a.v. fabricage fouten luchtkamers en 1 jaar garantie op alle delen aangebracht op de luchtkamers en accessoires. Datum aankoopfactuur is hier bepalend in. Rubberboten dienen te allen tijde als recreatief gebruik te worden gezien. Alle daarbuiten vallen de handelingen o.a.: gebruik als werkboot of houden van wedstrijden, verhuur of export vervalt elke vorm van garantie. Bij nieuwe producten dient de koper binnen 14 dagen gebreken/reclamaties schriftelijk, incl. copy factuur, via Email te melden. BBLine.nl verleent een garantie van 3 maanden op geleverde gebruikte goederen, behoudens reparaties waarvoor een garantietermijn van een maand van toepassing is, tenzij anders is afgesproken. Voornoemde garantietermijnen worden nog beperkt tot de garantie welke de importeur of fabrikant verstrekt. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen Franco en schoon aan BBLine.nl te worden geleverd en voorzien van aankoop bon/factuur op naam. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie. Garantie is bij verkoop niet overdraagbaar op rubberboten. De kosten van verzending door BBLine.nl naar importeur of fabrikant zijn voor rekening van de opdrachtgever, alsmede de kosten welke aan BBLine.nl in rekening worden gebracht door importeur of fabrikant. Restitutie van het aankoopbedrag betreffende alleen het defecte product vindt uitsluitend plaats als er geen herstel kan plaatsvinden of indien het product of gelijkwaardig zijn aan niet meer leverbaar is. Bij samengestelde producten, boot +  motor,  wordt de geleverde motor berekend naar de huidige advies verkoop prijs.  Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden. Gebreken in geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van BBLine.nl, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen in de gebreken naar oordeel van BBLine.nl of fabrikant zijn te wijten aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming van de goederen. Alle garantie aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig heeft gebruikt volgens normale maatstaven of op andere wijze onoordeelkundig handelt.

 

9     Acties en gratis producten

Acties zoals gratis producten en win producten kan echter geen claim of garantie aan worden geclaimd.

 

10   Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, epidemieën of pandemieën, import- of handelsbeperkingen.

 

 

 

10 Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient de betaling van gebruikte goederen bij aflevering te geschieden. Producten die besteld worden via het bestelformulier via de website dienen vooruit betaald te worden per bank uiterlijk 1 dag voor levering. Pinbetaling bij de chauffeur dient vooraf kenbaar gemaakt te worden middels een bankbetaling van minimaal € 50,-. Geen enkele claim of reclame geeft opdrachtgever recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is hij alsnog van rechtswege in gebreke en gehouden alle door BBLine.nl gemaakte kosten, voorafgaand en opvoerend naar een buiten gerechtelijke incasso traject, komen voor rekening opdrachtgever.

 

11 Geschillen

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk schriftelijk contact met ons op. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Groningen is indien het geschil tot haar absolute competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.